Betonárna typu SIMEM 1500 s hodinovým výkonem 65 m3 vyrábí konstrukční i nekonstrukční betony podle platných norem.

Základem sortimentu je výroba konstrukčních betonů dle rozsahu certifikace v třídách C12/15 až C35/45 pro různé stupně vlivu prostředí a konzistence S1 až S4, resp. S5.

Beton je kompozitní materiál, skládající se z cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, příměsí a přísad, který získá své konečné vlastnosti hydratací cementu. Může být navíc doplněn o další složky (speciální chemické přísady, práškové minerální příměsi a kovová či polymerní vlákna).

Cement

Cement má v betonu funkci pojiva. Po smíchání s vodou vytvoří cementový tmel, který následně tuhne a tvrdne, čímž se mění v cementový kámen. Po zatvrdnutí zachovává cement svoji pevnost a stálost.

Cementy se dělí na různé druhy v závislosti na mineralogické skladbě, pevností třídě a rychlosti tuhnutí.

Kamenivo

je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží - jako plnivo. Pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620+A1 (72 1502) Kamenivo do betonu. Kamenivo se dělí do několika základních skupin: podle původu, podle velikosti částic a podle druhu. Pro odběratele betonové směsi je důležitá při výorbě maximální frakce kameniva v závislosti na typu konstrukce a způsobu zpracování (např. masivní nebo tentostěnné konstrukce, hustota výztuže, vyrovnávací potěrové vrstvy apod.).

Voda

V betonu plní funkci hydratační a reologickou. Hydratační funkci rozumíme, že se podílí na chemických a fyzikálních pochodech, v jejichž důsledku beton tuhne a tvrdne. Minimální množství pro hydrataci se pohybuje okolo 23 až 25 % hmotnosti cementu. Reologická funkci plní při tvorbě čerstvého tvárného betonu daného stupně konzistence.

Technologicky je možné vodu v betonu rozdělit na záměsovou (dávkování při výrobě) a ošetřovací (dodávaná po zatuhnutí betonu). Používaná voda musí splňovat normu ČSN EN 1008 (73 028): Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu. Kvalita záměsové vody při výrobě betonové směsi může ovlivnit dobu tuhnutí čerstvého betonu a následně vývoj pevnosti betonu.

Příměsy

Jedná se o jemnozrnné pevné látky, ovlivňující vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Mezi příměsi patří například vysokopecní jemně mletá struska, popílek, vápenec a nebo křemičitý úlet. Nejvíce je využíván černouhelný nebo hnědouhelný popílek. Popílek je používán zejména z důvodu:
- úspory cementu
- zlepšení čerpatelnosti a zpracovatelnosti čerstvého betonu
- zpomalení tuhnutí a tvrdnutí betonu, zpomalení vývoje hydratačního tepla (vhodné pro masivní konstrukce nebo při betonážích za vysokých teplot okolního prostředí)
- zvýšení odolnosti ztvrdlého betonu proti chemicky agresivnímu prostředí

Přísady

Jedná se o chemické látky kapalného charakteru, které se přidávají do betonu během míchání aby zlepšily vlastnosti čerstvého a poté i ztvrdlého betonu. Velmi rozšířené jsou plastifikační nebo superplastifikační přísady, které způsobují lepší plasticitu a zpracovatelnost čerstvého betonu a tudíž i snížení dávky záměsové vody a tím úsporu cementu. Dávkování přísad se liší podle požadavků, typu, účinnosti apod. Pro přísady do betonu platí norma ČSN EN 934: Přísady do betonu, malty, a injektážní malty. Používání přísad je vhodné odzkoušet a prezentovat na základě vystavené průkazní zkoušky.

Dávkování a mísení složek betonu

Kamenivo, cement, příměsi a přísady se dávkují hmotnostně. Záměsová voda se může dávkovat jak hmotnostně, tak objemově. Množství vody se navíc při výrobě koriguje v závislosti na okamžité vlhkosti kameniva.

Míchání složek betonu se provádí v míchačce po stanovenou dobu, která je potřebná pro dosažení stejnoměrného promísení a potřebné konzistence. Konzistence čerstvého betonu po vysypání z míchačky se nedoporučuje nijak upravovat. Obecně platí, že jakékoliv přidávání vody a nebo přísady bez odborného dohledu je zákázáno, protože může dojít ke zhoršení kvality a vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu. Účastník, který rozhodl o přidání vody je následně zodpovědný za následky a má být uveden na dodacím listě.

YTMwMD