• Označení betonu

C 25/30 – XF2 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3

C 25/30 - číslo před lomítkem nám udávají charakteristickou pevnost v tlaku stanovenou na válcích o průměru 150 mm a výšce 300 mm. Číslo za lomítkem udává charakteristickou pevnost v tlaku stanovenou na krychlích o hraně 150 mm. Obě hodnoty jsou měřeny po 28 dnech a uvedeny v MPa.

XF2 – udává stupeň vlivu prostředí.

Obrázek 1: Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206Cl 0,2 - maximální obsah chloridů v betonu.

Dmax 16 – maximální velikost zrna kameniva v mm.

S3 – konzistence (zpracovatelnost) čerstvého betonu. Zpracovatelnost betonu je schopnost být snadno dopravován, ukládán a zhutňován v bednění. Nejběžněji se určuje pomocí Abramsova kuželu výšky 300 mm, u kterého sledujeme pokles výšky (sednutí) betonového vzorku po zdvihu kuželové formy. Zpracovatelnost je pak rozdělena podle pěti tříd konzistence (S1-S5).

Tabulka 1: Stupně konzistence dle ČSN EN 12350-2

Stupeň Sednutí čerstvého betonu v mm Směs Doprava
S1 10 až 40 suchá sklápěčkou vozíkem
S2 50 až 90 zavlhlá sklápěčkou vozíkem
S3 100 až 150 měkká autodomíchávač
S5 160 až 210 velmi měkká autodomíchávač
S5 ≥ 220 tekutá autodomíchávač

• Betonování v horkém počasí

Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu (doba zpracování betonu se výrazně zkracuje), k intenzivnějšímu odpařování vody z povrchu betonu.

Doporučení pro betonáž:

  • omezit betonáž na přímém slunci, betonovat v ranních hodinách.
  • kropit povrch betonu vodou v krátkých intervalech.
  • chránit beton před přímým sluncem (zakrytí geotextílií, folií nebo vlhkou tkaninou).

• Betonování za nízkých teplot

Nižší teploty, a především mráz prodlužují proces tuhnutí a tvrdnutí betonu, snižují se i jeho konečné pevnost. Působí-li mráz na beton během tuhnutí, dochází k přerušení hydratace a rozpínáním ledu se zvětšuje objem, čímž dochází k porušení cementového tmelu a beton se po oteplení rozpadne.

Doporučení pro betonáž:

  • očištění bednění od sněhu a ledu.
  • při betonování má být teplota pracovní spáry vyšší jak 0 °C.
  • po uložení beton zakrýt a izolovat od okolního prostředí (geotextílie, izolační rohože).
  • ohřev betonu v bednění (horkým vzduchem, elektro-ohřev).

   

Y2ZlNmQ